Tulokset, OLAROGA_2010 - Rogaining 21.11.2010, Orimattila


Sija Tulos Aika Sarja Joukkueen nimi 3h 1h P1h H3h D3h N3h H1h D1h N1h PH1h PD1h PN1h
1 1520 2:32:42 H3h BBS 1 1
2 1520 2:44:16 H3h Zarges Endures 2 2
3 1520 2:48:41 H3h Pullit 3 3
4 1340 2:59:54 H3h Rastisorsat 4 4
5 1330 2:14:18 H3h Niko 5 5
6 1300 2:40:49 H3h Rava9 6 6
7 1250 2:55:12 H3h JuJu 7 7
8 1230 2:50:27 H3h Rava4 8 8
9 1200 2:53:57 H3h Team huhhuh 9 9
10 1180 2:42:02 D3h Rylyksen ystvt 10 1
11 1180 2:59:44 D3h Takarivin tammat 11 2
12 1170 2:44:39 H3h Rava10 12 10
13 1150 2:28:41 D3h Rava7 13 3
14 1120 2:23:38 N3h Luunappi 14 1
15 1100 2:54:36 H3h Rava6 15 11
16 1050 2:54:59 D3h Tupakkiaron Kilpasiskot 16 4
17 1010 2:54:04 H3h Ola 17 12
18 960 1:57:57 H3h RavaHeinola 18 13
19 960 2:37:33 N3h Risukulman Sisu 2 19 2
20 940 2:41:15 H3h Luoma 20 14
21 840 1:32:07 H1h Atte 1 1
22 830 2:36:32 H3h Risukulman Sisu 1 21 15
23 830 2:44:26 H3h Eloset 22 16
24 800 2:45:24 D3h Naten Ruutiduo 23 5
25 760 1:28:23 H1h Tommi 2 2
26 750 1:22:22 PN1h Jykt1 1 1 1
27 750 1:28:28 H1h Rava2 3 3
28 750 2:42:42 H3h Rava3 24 17
29 750 2:44:20 D3h Siskokset 25 6
30 750 2:58:39 D3h Super tytt 26 7
31 680 1:28:41 H1h Rava8 4 4
32 490 1:22:44 D1h Petra 5 1
33 470 1:24:19 D1h RaVa12 6 2
34 430 1:27:41 H1h Rava5 7 5
35 390 1:17:58 H1h Lampaiset 8 6
36 330 1:27:52 D1h Rava1 9 3
37 0 2:29:20 PH1h Esa